1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

13.01.2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2015

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Polska – Haiti za rok 2015

 

1.       Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa. Biuro mieści się w lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 w Warszawie. Lokal został wynajęty od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w marcu 2013 r. na preferencyjnych warunkach.

 

2.       Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r.  pod numerem KRS 0000349426. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Fundacja Polska – Haiti uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

3.       Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701

 

4.       W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

ü  Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu,

ü  Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu,

ü  Izabela Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,

 

5.       W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

ü  Andrzej Arendarski,

ü  Michał Kleiber,

ü  Jerzy Koźmiński,

ü  Jarosław Kurski,

ü  Wojciech Sobieraj,

 

6.       Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

ü  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury szkolnej, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacjii wychowania, wspieranie inicjatyw gospodarczych i promocja przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocja kultury i sztuki Haiti, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;

ü  pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz zacieśnianie więzi z polonią haitańską, dokumentacja i poszukiwanie nowych źródeł historycznych, integracja środowiska polonijnego na Haiti;

ü  inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

 

7.       Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

ü  inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem  demokracji, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;

ü  wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe;

ü  tworzenie i wzmacnianie organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;

ü  organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu pełną realizację praw kobiet;

ü  wspieranie i inicjowanie działań na rzecz polskiej mniejszości na Haiti;

ü  pomoc rzeczową i finansową na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  inicjowanie i wsparcie psychologiczne dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  wsparcie, finansowanie i współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, placówkami oświatowymi, szpitalami i domami dziecka na Haiti;

ü  organizację budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;

ü  prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących uzdolnione dzieci i młodzież;

ü  organizacja międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, promocja krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;

ü  wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych poświęconych historii Haiti i udziału historii Polaków na Haiti;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;

ü  organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;

ü  organizacja aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych prowadzących do zgromadzenia środków przeznaczonych na realizację celów Fundacji;

ü  wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych zgodnymi z celami Fundacji.

 

8.       Działania Fundacji Polska – Haiti realizowane w 2015 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych działania Fundacji zostały podzielone na 2 obszary: działania prowadzone bezpośrednio w Polsce i działania podejmowane na Haiti.

 

Rok 2015 był szóstym rokiem działania Fundacji Polska – Haiti. Większość działań koncentrowało się wokół projektu budowy szkoły podstawowej w Jacmel. Głównym założeniem na roku 2015 było zakończenie prac budowlanych.

 

ü  Koordynacja i facylitacja

o    Koordynacja pracy architektów, akceptacja projektów

o    Współpraca z firmą wykonawczą i inspektorem nadzoru

o    Koordynacja i współpraca z Biskupstwem Jacmel

o    Przygotowanie umów i aneksów do umów, obsługa prawna i finansowa

 

Ze względu na fakt, że przy realizacji projektu budowlanego zaangażowanych było wiele stron: zespół architektów w Polsce, inspektorzy nadzoru, Izba Architektów, Biskupstwo w Jacmel i firma budowlana Gama Kayetek jednym z kluczowych zadań Fundacji Polska-Haiti było koordynowanie przepływu informacji i facylitacja procesu podejmowania decyzji. Fundacja przeprowadziła cotygodniowe konferencje telefoniczne z inspektorami, koordynowała działania z biskupstwem, a także  uczestniczyła w negocjacjach między zespołem inspektorów a firmą Gama Kayetek.

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w spotkaniach inżynierów i inspektorów biorąc aktywny udział w podejmowanych decyzjach na placu budowy jak i w procesie zarządzania projektem. Spotkania odbywały się regularnie dzięki łączności via Skype lub w toku rozmów telefonicznych.

 W roku 2015 proce budowy napotkał na poważne trudności. Wykonawca prac budowlanych i właściciel Firmy Gama Kaytek zaprezentował swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich na Haiti. Od tego czasu prace na budowie zostały prawie całkowicie sparaliżowane. Fundacja przejęła inicjatywę w poszukiwaniu rozwiązań wobec zaistniałej sytuacji. Fundacja wielokrotnie przekazała monity, negocjacje i przygotowała szereg strategii dla rozwiązania problemu.

 

ü  Haiti nadzór

o    Nadzór budowlany

o    Nadzór architektoniczny

 

Fundacja finansowała nadzór na miejscu budowy w Jacmel prowadzony od września 2013 przez inspektora Karoliny Brach.

W związku ze specyfiką projektu budowlanego realizowanego na Haiti oraz świadomością zagrożeń wynikających z niewłaściwie przeprowadzonych prac przy wznoszeniu budynku szkolnego Zarząd Fundacji po konsultacjach z Izbą Architektów RP, Inżynierami wspierającymi projekt a także Radą Fundacji podjął decyzję o dalszym finansowaniu nadzoru architektonicznego i budowlanego zespołu szkolnego w Jacmel.

Nabór na inspektora nadzoru przeprowadzony został w styczniu i lutym 2013 r.

W toku poszukiwań wyłoniona została grupa inspektorów działająca we współpracy. Nadzór obejmuje nie tylko nadzór na placu budowy, ale również weryfikację projektu wykonawczego. Dwóch Inspektorów Piotr Drelichowski i Krzysztof Freszel konsultowali projekt pozostając w Polsce i udając się tylko na szczegółowe misje na Haiti. Na miejscu budowy przebywa od września 2013 Karolina Brach prowadząc nadzór budowlany w Jacmel. Architekci z grypy Balon przebywali na dyżurach czasowych prowadząc inspekcję architektoniczną i konsultując projekt wykonawczy.

Wsparcie merytoryczne inspektorów w Polsce miało charakter woluntarny.

Inspektor Brach przebywa na stałe w Jacmel  od 15 września 2013 roku. Ma ona za sobą blisko 2-letnie doświadczenie nadzoru na placu budowy szpitala na Haiti w Marigoane. Karolina Brach zna realia branży budowlanej na Haiti, a w związku ze swoimi studiami inżynierskimi we Francji posługuje się biegle francuskim, nauczyła się tez biegle kreolskiego, co pozwala jej na swobodne komunikowanie z inżynierami i robotnikami na budowie w Jacmel.

Inżynier Brach przyjęła na siebie obowiązki bycia przedstawicielem Fundacji na Haiti, co oznacza, że sprawowała pieczę nad dotychczasowymi projektami,  które w latach ubiegłych Fundacja realizowała na Haiti.

Współpraca Fundacji i Inspektor oparta jest na codziennych kontaktach, na wymianie informacji o bieżącej sytuacji i wspólnych konsultacjach prowadzących do szybkiego znalezienia rozwiązań w różnorodnych kwestiach dotyczących projektu.

Fundacja finansowała też podróż Piotra Drelichowskiego – inspektora nadzoru, który woluntarnie dokonał generalnej inspekcji fundamentów szkoły oraz konstrukcji stalowej w czerwcu 2014. W lipcu i sierpniu 2014 na placu budowy w Jacmel przebywał również Maciej Siuda główny architekt projektu, który dokonał szeregu aktualizacji i wprowadził konieczne modyfikacje na prośbę głównego Inwestora.  

ü  Wizyty na Haiti, wrzesień 2015,

o    Rozpoznanie sytuacji na budowie

o    Konsultacja z inspektorem nadzoru budowy, oraz Inwestorem

o    Rozwiązanie umowy z Firmą Gama/Kayetek, negocjacje

o    Przetarg na nową firmę budowlaną

We wrześniu 2015 przedstawiciel Fundacji udał się na miejsce budowy do Jacmel. Celem podróży było rozpoznanie sytuacji na budowie, przedsięwzięcie działań w związku z zaniechaniem i zaprzestaniem prac na budowie przez firmę Gama/Kayetek. Przeprowadzona została inwentaryzacja budowy. Jednocześnie negocjowane były warunki rozwiązania umowy. Fundacja zadbała o to by wszelkie zaległości finansowe, w szczególności wypłaty pensji pracowników budowlanych zostały ostatecznie rozliczone. Przy tej bytności Fundacja nawiązała kontakt z dwoma firmami budowlanymi i przygotowała zapytanie ofertowe. W czasie wizyty w Jacmel zostały przeprowadzone liczne spotkania z Inwestorem jak i z rodzicami dzieci uczęszczających do tymczasowej szkoły oraz z młodzieżą szkolną oczekującą na nowy budynek szkolny. Uczestnicy debat poznali kulisy opóźnienia na budowie i zostali poproszenie o woluntarną pracę przy zabezpieczeniu budowy jak i przy przygotowaniu inwentaryzacji budowy. Rozpatrzono też możliwość zaproszenia polskich robotników budowlanych, którzy częściowo na zasadach wolontariatu mogliby kontynuować budowę. tymczasowo projekt ten nie został zrealizowany.

 

ü  Wizyty na Haiti, listopad 2015,

W związku z zaplanowaną wcześniej inauguracją szkoły we wrześniu 2015 roku i zaplanowanym oficjalnym jej otwarciem przez Kardynała Gerharda Mullera Prefekta Kongregacji Wiary, wydarzenie miało miejsce przy zmienionych okolicznościach. Wizyta Prefekta Kongregacji Wiary było bardzo zaszczytnym wyróżnieniem dla szkoły Jana Pawła II w Jacmel. W czasie wizyty Eminencji doszło do spotkania z całą społecznością Jacmel, dygnitarzami państwowymi i kościelnymi oraz całą społecznością szkolną i uniwersytecką w Jacmel.

Przy okazji tej wizyty budowę odwiedził Prezydent Haiti Michel Martelly. Przedstawiciel Fundacji Polska-Haiti mógł przeprowadzić wiele rozmów z Prezydentem jak i przedstawicielami wysokiego szczebla administracji Republiki Haiti. Tematy omawiane to realizacja projektu budowy szkoły w Jacmel, pogłębianie współpracy między Polską a Haiti jak i poszerzenie i kontynuowanie działań Fundacji.

Z okazji wizyty Kardynała Mullera wydany został w Jacmel bankiet, który zmobilizował całą społeczność szkolną do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na przyjęcie honorowego gościa. Działanie to przysłużyło się do zintegrowania społeczności szkolnej oraz uświadomiło rangę projektu budowlanego w Jacmel.

 

ü  Pozyskiwanie dalszych środków na budowę.

Fundacja prowadzi nieustannie działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków na prace budowlane w Jacmel w szkole oraz na wyposażenie klas. W tym celu Fundacja zwracała się do indywidualnych sponsorów a także przeprowadziła akcję zmierzającą do uzyskania wsparcia z 1%.

ü  Rozwój projektu pedagogicznego dla szkoły JPII w Jacmel

o    Rozwój projektu pedagogicznego w Polsce

o    Rozwój projektu pedagogicznego na Haiti

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się stworzyć zespół złożony z pedagogów, który pracuje nad przygotowaniem programu szkoleniowego dla grona pedagogicznego nowopowstającej szkoły. W marcu złożony został projekt wolontariatu na Haiti w ramach Wolontariat Pomoc Polska. Projekt zakładał obecność pedagoga i animatora, który zintegrowałby środowisko nauczycielskie, wypracował cele edukacyjne, zaprezentować nowe metody nauczania. Jako wymierny wynik tej pracy planowane było spisanie Statutu Szkoły. Mimo wysokiej oceny merytorycznej projektu nie został on zakwalifikowany do realizacji.

 

ü  Pomoce naukowe dla klas przedszkolnych

Fundacja pozyskała darowizny w postaci zabawek, lego i innych pomocy naukowych, które zostały przekazane dzieciom w szkole im. Jana Pawła II oraz w szkole dla dzieci niesłyszących w Port au Prince do której uczęszcza Noe. Przekazane zostały książki, zabawki, lego, hulajnogi piłki itp.

W Jacmel

ü  Noe – kontynuacja projektu

W roku 2015 Fundacja kontynuowała opiekę nad ośmioletnim niesłyszącym Noe. Chłopiec już czwarty rok uczęszcza do szkoły specjalistycznej dla dzieci z wadami słuchu, uczy się mówić, czytać i pisać. Według relacji szkoły jak i opiekunów z sierocińca Foyer Mère Marie de la Divine Miséricorde, w roku szkolnym 2014/2015 chłopiec poczynił dalsze postępy w rozwoju mowy i socjalizacji. We wrześniu 2015 po konsultacji z opiekunami Noe został przeniesiony do nowej szkoły, która kładzie nacisk na naukę języka migowego. Jest to nowa większa szkoła, gdzie uczęszczają dzieci o różnych dysfunkcjach. Noe dobrze zintegrował się w nowej szkole i wydaje się lepiej rozwijać w nowym kontekście. Szkoła nie posiada niestety internatu. Dlatego Noe został oddany pod opiekę Dyrektorki szkoły. Pani Nadine Jaochum przyjęła Noe do swojego domu i częściowo mu matkuje w czasie tygodnia pracy szkolnej. Nowa sytuacja generuje nowe koszty, ale warte są one poniesienia ze względu na poprawę sytuacji Noe.

ü  Wolontariat młodych filmowców wrzesień-październik 2015

Wolontariusz pracowali w szkole IDEPH i wymienili się informacjami o swoich krajach. Wolontariusz odwiedzili też uczniów tymczasowej szkoły im. Jana Pawła II. Przy tej okazji szkole została przekazana pokaźna ilość książek i zabawek. Dzieci bardzo się cieszyły z nowych pomocy naukowych i zabawek.

Wolontariusze przygotowali reportaż o sposobach przystosowania Haitańczyków po traumie trzęsienia ziemi w styczniu 2010 roku. Został też zaprezentowany projekt budowy nowego budynku szkolnego. W celu pokazania szerszego kontekstu problemów edukacyjnych na Haiti zaprezentowana została szkoła  MMe Vivens, która prowadzi szkołę dla dzieci .żyjących w wyjątkowym ubóstwie.

W reportażu omówione zostały wielorakie aspekty edukacji na Haiti poświęcono też wiele uwagi kulturze Haiti. Jacmel jako lokalna stolica kultury na Haiti stała się odrębnym motywem reportażuW projekcie wzięli udział:

Claudia Cyndecki

Quentin Barrea

Jacques Vermeer

Film został zaprezentowany w Brukseli w dniu 11 maja 2015 w IHECS | Institut des Hautes Études des Communications Sociales, w Instytucie Nauk Socjalnych i komunikacji w Brukseli. Po emisji odbyła się debata. Projekt przysłużył się promocji projektu budowy szkoły w Jacmel oraz przybliżył wielu osobom sytuację na Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 roku.

ü  1% podatku

Rok 2014 był trzecim rokiem pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych odprowadzających podatek w Polsce. Fundacja skoncentrowała swoje działania na bezpośrednim docieraniu do osób, które potencjalnie były zainteresowane działalnością Fundacji. Fundacja pozyskała ponad 60 000 PLN z tytułu wpłaty 1% podatku.

 

ü  Działalność dyplomatyczna – promocja relacji Polska-Haiti

ü  Spotkanie z prezydentem Martelly

Zofia Pinchinat-Witucka odbyła spotkanie z z prezydentem Haiti Michellem Martelly przy okazji swojej wizyty w Jacmel. Spotkanie odbyło się w Port-au-Prince. Na spotkaniu omawiane były tematy odnoszące się do potrzeby wspierania rozwoju szkolnictwa na Haiti, potrzeby rozwijania działalności Fundacji w Haiti oraz wzmocnienia współpracy między Polską a Haiti.

ü  Spotkanie z Konsulem Honorowym Polski na Haiti.

W roku 2015 pogłębiona została współpraca z konsulem Honorowym Polski na Haiti. Współpraca ta dotyczyła:

1.       Organizacji konkursu na stypendium naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium dawało możliwość studiowania na dwóch kierunkach: finanse i stosunki międzynarodowe. Dwóch studentów z Haiti, otrzymało stypendia na wyżej wymienione kierunki i od listopada 2015 przebywają w Polsce iż sukcesem kontynuują edukację.

2.       Konsul był niezmiernie pomocny przy redagowaniu umowy zrywającej dotychczasową współpracę z firmą Gama/Kaytek, oraz przyczynił się do napisania nowej umowy na dalszą budowę szkoły. Umowa ta zostanie podpisana z Inżynierem Carlem Nazaire.

 

ü  Fundacja brała czynny udział w organizacji podróży Kardynała Gerharda Mullera w Jacmel. Była to wizyta dyplomatyczna, na wysokim szczeblu przydająca projektowi budowy szkoły na Haiti większej widoczności i stanowiło formę poparcia ze strony Watykanu.

 

ü  W wyniku współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie przekazana została przez MSZ darowizna na rzecz szkoły Jana Pawła II w Jacmel. Dar ten stanowiło 10 komputerów przeznaczonych do wyposażenia laboratorium komputerowego w nowo wybudowanej szkole.

 

ü  Utworzenie „Kuźni wolontariatu polskiego”

W siedzibie Fundacji Polska-Haiti przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się seria spotkań z młodymi osobami zainteresowanymi wolontariatem za granicą w szczególności na Haiti. Projekt będzie rozwijał się z większą intensywnością po zakończeniu budowy szkoły w Jaceml.

 

ü  Promocja działań Fundacji Polska-Haiti

ü  Artykuły o Fundacji

W roku 2015 pojawił się szereg artykułów informujących o działaniach Fundacji Polska-Haiti. Informacje te ukazały się w Gazecie Wyborczej, Przewodniku Katolickim, wielu portalach informacyjnych i w telewizji publicznej.

ü  Przygotowanie filmów promocyjnych i informacyjnych o postępach budowy.

Fundacja przygotowała krótkie materiały filmowe informujące o postępie prac budowy szkoły JPII. Filmy te są dostępne są na stronie Fundacji, na FB. Były też emitowane przy okazji licznych spotkań promujących budowę szkoły.

 

 1. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne.

Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok 2016 stanowią kwotę 356 637,38 i składają się na nie następujące pozycje:

ü  Wynik finansowy netto z roku poprzedniego: 271 476,83

ü  1% podatku na OPP: 42 891,27

ü  Darowizny: 42 269,28

w tym: - od darczyńców indywidualnych: 22 269,28

                               - od darczyńców instytucjonalnych: 20 000,00

 

 1. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2016 wyniosły:

ü  Koszty realizacji celów statutowych: 219 236,18

ü  Koszty administracyjne: 22 851,01

w tym: -  amortyzacja: 0,00

               - zużycie materiałów i energii: 1 457,80

               - usługi obce: 21 188,83

               - podatki i opłaty: 0,00

               - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 204,38

               - pozostałe koszty rodzajowe: 0,00

ü  Koszty finansowe:   697,78

 

 1. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti

W celu sprawowania nadzoru nad budową szkoły na Haiti, Fundacja w I półroczu 2015 roku zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy zlecenia. Suma wynagrodzeń brutto z tego tytułu wyniosła 24.745,38 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 5.110,12 zł. W II półroczu 2015 roku ta sama osoba była zaangażowana w prace Fundacji jako wolontariuszka, za którą odprowadzone zostały składki zdrowotne w kwocie 945 zł. Powyższe koszty zaliczone zostały do kosztów realizacji zadań statutowych.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2016 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

 

 1. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2016 roku żadnych pożyczek

 

 1. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 wyniosły:

ü  Alior Bank rachunek główny, pomocnicze: 104 803,60 PLN

ü  Alior Bank lokaty terminowe: 16 701,66 PLN

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych

 

 1. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

ü  Aktywa trwałe: 0,00

ü  Aktywa obrotowe: 126 056,91

ü  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

ü  Zobowiązania krótkoterminowe: 1 856,50

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

 

 1. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 

ü  Podatek od płac: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00

 

 1. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

ü  CIT – 8CIT – 8/0

ü  CIT – D

 1. Fundacja Polska – Haiti nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

 1. W 2016 r. w Fundacji Polska – Haiti nie została przeprowadzona kontrola

 

Załączniki do sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji Polska – Haiti za 2016 r.

1.       Kserokopie uchwał  Zarządu podjętych w 2016 r.

2.       Sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat) .

 

Zofia Pinchinat-Witucka

Prezes Fundacji

 

Warszawa, dn. 25 czerwca 2016 r.