1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

13.01.2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2014

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Polska – Haiti za rok 2014

 

1.       Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa. Biuro mieści się w lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 w Warszawie. Lokal został wynajęty od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w marcu 2013 r. na preferencyjnych warunkach.

 

2.       Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r.  pod numerem KRS 0000349426. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Fundacja Polska – Haiti uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

3.       Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701

 

4.       W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

ü  Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu,

ü  Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu,

ü  Izabela Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,

 

5.       W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

ü  Andrzej Arendarski,

ü  Michał Kleiber,

ü  Jerzy Koźmiński,

ü  Jarosław Kurski,

ü  Wojciech Sobieraj,

 

6.       Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

ü  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury szkolnej, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacjii wychowania, wspieranie inicjatyw gospodarczych i promocja przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocja kultury i sztuki Haiti, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;

ü  pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz zacieśnianie więzi z polonią haitańską, dokumentacja i poszukiwanie nowych źródeł historycznych, integracja środowiska polonijnego na Haiti;

ü  inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

 

7.       Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

ü  inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem  demokracji, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;

ü  wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe;

ü  tworzenie i wzmacnianie organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;

ü  organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu pełną realizację praw kobiet;

ü  wspieranie i inicjowanie działań na rzecz polskiej mniejszości na Haiti;

ü  pomoc rzeczową i finansową na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  inicjowanie i wsparcie psychologiczne dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  wsparcie, finansowanie i współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, placówkami oświatowymi, szpitalami i domami dziecka na Haiti;

ü  organizację budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;

ü  prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących uzdolnione dzieci i młodzież;

ü  organizacja międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, promocja krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;

ü  wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych poświęconych historii Haiti i udziału historii Polaków na Haiti;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;

ü  organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;

ü  organizacja aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych prowadzących do zgromadzenia środków przeznaczonych na realizację celów Fundacji;

ü  wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych zgodnymi z celami Fundacji.

 

8.       Działania Fundacji Polska – Haiti realizowane w 2014 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych działania Fundacji zostały podzielone na 2 obszary: działania prowadzone bezpośrednio w Polsce i działania podejmowane na Haiti.

 

Rok 2014 był piątym rokiem działania Fundacji Polska – Haiti. Większość działań koncentrowało się wokół projektu budowy szkoły podstawowej w Jacmel. Głównym założeniem na roku 2014 było zakończenie prac budowlanych.

 

ü  Koordynacja i facylitacja

o   Koordynacja pracy architektów, akceptacja projektów

o   Współpraca z firmą wykonawczą i inspektorem nadzoru

o   Koordynacja i współpraca z Biskupstwem Jacmel

o   Przygotowanie umów i aneksów do umów, obsługa prawna i finansowa

 

Ze względu na fakt, że przy realizacji projektu budowlanego zaangażowanych jest wiele stron: Zespół architektów w Polsce, inspektorzy nadzoru, Izba Architektów, Biskupstwo w Jacmel i firma budowlana Gama Kayetek jednym z kluczowych zadań Fundacji Polska-Haiti jest koordynowanie przepływu informacji i facylitacja procesu podejmowania decyzji. Fundacja przeprowadza cotygodniowe konferencje telefoniczne z inspektorami, koordynuje działania z biskupstwem, a także  ułatwia negocjacje między zespołem inspektorów a firmą Gama Kayetek.

Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w spotkaniach inżynierów i inspektorów biorąc aktywny udział w podejmowanych decyzjach na placu budowy jak i w procesie zarzadzania projektem. Spotkania odbywają się regularnie dzięki łączności via Skype lub w toku rozmów telefonicznych.

W grudniu 2014 roku Fundacja wynegocjowała nowe warunki współpracy z wykonawcą zmieniając zasady finansowania budowy i zwiększając kontrolę inspektorów nad poszczególnymi etapami  prac i odbiorami.

Fundacja jest też motorem dla wielu decyzji zapadających na placu budowy, przyspiesza procesy decyzyjne pomiędzy zespołem architektów w Polce, a haitańskimi inżynierami na placu budowy w Jacmel.

 

ü  Haiti nadzór

o   Nadzór budowlany

o   Nadzór architektoniczny

 

Fundacja finansowała nadzór na miejscu budowy w Jacmel prowadzony od września 2013 przez inspektora Karoliny Brach.

W związku ze specyfiką projektu budowlanego realizowanego na Haiti oraz świadomością zagrożeń wynikających z niewłaściwie przeprowadzonych prac przy wznoszeniu budynku szkolnego Zarząd Fundacji po konsultacjach z Izbą Architektów RP, Inżynierami wspierającymi projekt a także Radą Fundacji podjął decyzję o dalszym finansowaniu nadzoru architektonicznego i budowlanego zespołu szkolnego w Jacmel.

Nabór na inspektora nadzoru przeprowadzony został w styczniu i lutym 2013 r.

W toku poszukiwań wyłoniona została grupa inspektorów działająca we współpracy. Nadzór obejmuje nie tylko nadzór na placu budowy, ale również weryfikację projektu wykonawczego. Dwóch Inspektorów Piotr Drelichowski i Krzysztof Freszel konsultują projekt pozostając w Polsce i udając się tylko na szczegółowe misje na Haiti. Na miejscu budowy przebywa od września 2013 Karolina Brach prowadząc nadzór budowlany w Jacmel. Architekci z grypy Balon przebywają na dyżurach czasowych prowadząc inspekcję architektoniczną i konsultując projekt wykonawczy.

Wsparcie merytoryczne inspektorów w Polsce ma charakter woluntarny.

Inspektor Brach przebywa na stałe w Jacmel  od 15 września 2013 roku. Ma ona za sobą blisko 2-letnie doświadczenie nadzoru na placu budowy szpitala na Haiti w Marigoane. Karolina Brach zna realia branży budowlanej na Haiti, a w związku ze swoimi studiami inżynierskimi we Francji posługuje się biegle francuskim, nauczyła się tez biegle kreolskiego, co pozwala jej na swobodne komunikowanie z inżynierami i robotnikami na budowie w Jacmel.

Inżynier Brach przyjęła na siebie obowiązki bycia przedstawicielem Fundacji na Haiti, co oznacza, że sprawuje pieczę nad dotychczasowymi projektami,  które w latach ubiegłych Fundacja realizowała na Haiti.

Współpraca Fundacji i Inspektor oparta jest na codziennych kontaktach, na wymianie informacji o bieżącej sytuacji i wspólnych konsultacjach prowadzących do szybkiego znalezienia rozwiązań w różnorodnych kwestiach dotyczących projektu.

Fundacja finansowała też podróż Piotra Drelichowskiego – inspektora nadzoru, który woluntarnie dokonał generalnej inspekcji fundamentów szkoły oraz konstrukcji stalowej w czerwcu 2014. W lipcu i sierpniu 2014 na placu budowy w Jacmel przebywał również Maciej Siuda główny architekt projektu, który dokonał szeregu aktualizacji i wprowadził konieczne modyfikacje na prośbę głównego Inwestora.

 

ü  Wizyty na Haiti w związku z koordynowaniem budowy – nadzór prac

Przedstawiciel Fundacji był dwukrotnie na Haiti w roku 2014. W marcu 2014 Zofia Witucka w związku z rozbieżnościami dotyczącymi realizacji fundamentów szkoły przeprowadziła negocjacje z głównym wykonawcą. Ostatecznie zrealizowane zostało rozwiązanie zaproponowane przez polski zespół. Fundamenty są niewątpliwym atutem jakości i solidności wykonania szkoły podstawowej JPII w Jacmel. W grudniu 2014 ponownie Zofia Witucka udała się na plac budowy w związku  zakończeniem pierwszego etapu budowy – to jest realizacją całej struktury stalowej budynku. W związku z opóźnieniem prac przeprowadzone zostały negocjacje mające na celu ustalenie aneksu do umowy, ustalenie nowych zasad finansowania budowy i poszerzenia prac o drewniane zamknięcia klas. Na ten cel zostały wyasygnowane dodatkowe środki. Fundacji ze składek przekazanych z 1% sfinansowała 40% dodatkowego budżetu na zamknięcia klas.

 

ü  Pozyskiwanie dalszych środków na budowę

Fundacja prowadzi nieustannie działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków na prace dodatkowe w szkole oraz na wyposażenie klas. W tym celu Fundacja zwracała się do indywidualnych sponsorów a także przeprowadziła akcję zmierzającą do uzyskania wsparcia z 1%.

 

ü  Stan budowy na grudzień 2014

W grudniu 2014 zakończony został pierwszy etap budowy. Sfinalizowano montowanie całości konstrukcji stalowej szkoły. Mury wykończone zostały izolacją i siatką umożliwiająca dalsze tynkowanie ścian. Ten etap należał do najtrudniejszych gdyż wiązał się z produkcją, przewozem z Port au Prince do Jacmel i montowaniem na miejscu stalowych elementów często przekraczających swoją długością 5m.  Całość szkoły prezentuje się nowocześnie. Szkoła jest bardzo duża. Już w grudniu dało się zaobserwować, że usytuowanie szkoły na działce i zastosowane przez polskich architektów rozwiązania dają dobrą cyrkulację powietrza i tworzą naturalne przeciągi, które chłodzą budynek i sale lekcyjne.  Niestety nie został dotrzymany termin oddania budowy. W grudniu opóźnienie wyniosło 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, że wyznaczony przez wykonawcę termin oddania szkoły od początku był nierealistyczny.

 

ü  Nagroda Holcim dla projektu szkoły im Jana Pawła II w Jacmel

W czerwcu 2014 została rozstrzygnięta południowoamerykańska edycja konkursu Holcim Awards, nagradzającego najbardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne projekty architektoniczne.

Organizator konkursu, szwajcarska Holcim Foundation for Sustainable Construction została założona przez firmę Holcim Ltd – jednego z wiodących producentów cementu i agregatów do cementu, ale jest całkowicie niezależna od jej działalności komercyjnej. Funkcjonuje na pięciu kontynentach i wszędzie nagradza „odpowiedzialne” projekty – od budynków i konstrukcji przemysłowych po technologiczne, środowiskowe, socjoekonomiczne i kulturalne. W zeszłym roku na konkursy Holcim Award wpłynęło prawie 6 tysięcy koncepcji z 90 państw.

Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych, przyszłościowych i możliwych do realizacji projektów, w których główną rolę odgrywają ekologia i problemy społeczne.

Grupa architektoniczna BALON) została wyróżniona nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły realizowany obecnie w Jacmel na Haiti!

Jury konkursowe doceniło wiele aspektów nowobudowanej szkoły. Komisja premiowała alternatywne modele edukacyjne, które będą mogły być realizowane w nowatorskiej bryle budynku, zwłaszcza przeplatanie się przestrzeni wnętrze/zewnętrze dzięki różnorodnej możliwości konfigurowania klas.  Umożliwi to zróżnicowane zastosowanie metod nauczania. Podkreślono, że szkoła jest tu widziana jako rodzaj miasta – polis, a przestrzeń pomieszczeń lekcyjnych jako "klastry sąsiedztwa". Projekt został uznany za niecodzienny wkład w projektowanie obiektów szkolnych. Jury w sposób szczególny doceniło rodzaj współpracy zaproponowany wszystkim partnerom projektu w szczególności  zaangażowanie Fundacji Polska-Haiti i jej wolontariuszy w kraju potrzebującym wsparcia i budowania współpracy opartej egalitarnej wymianie doświadczeń. Projekt został uznany za ważnym wkład do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, wykraczający poza standardowe rozwiązania.

 

ü  Rozwój projektu pedagogicznego dla szkoły JPII w Jacmel

o   Rozwój projektu pedagogicznego w Polsce

o   Rozwój projektu pedagogicznego na Haiti

 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się stworzyć zespół złożony z pedagogów, który pracuje nad przygotowaniem programu szkoleniowego dla grona pedagogicznego nowopowstającej szkoły. W marcu prowadzone były debaty z doświadczonymi pedagogami i haitańskimi studentami przebywającymi w Polsce w celu wypracowania podstawowych narzędzi do przeprowadzenia badania potrzeb wśród nauczycieli haitańskich w Jacmel.  Narzędzie to zostanie wykorzystane w planowanych w roku 2015 programach edukacyjnych dla nauczycieli. W roku 2014 nawiazana została ścieślejsza współpraca z gronem pedagogicznym szkoły w Jacmel. Dyrekcja szkoły złożyła oficjanlą prośbe o wsparcie w obszarze dydaktyki i metod nauczania.

 

ü  Pomoce naukowe dla klas przedszkolnych

Fundacja pozyskała sponsoring na rzecz zakupu pomocy naukowych dla dzieci z klas przedszkolnych. Przekazane zostały książki do prac ręcznych, bibuły, kleje, itp.

Zostały też przekazane pozyskane klocki lego i inne zabawki.

 

ü  Adopcja na odległość – Noe – kontynuacja projektu

W roku 2014 Fundacja kontynuowała opiekę nad siedmioletnim głuchoniemym Noe. Chłopiec już trzeci rok uczęszcza do szkoły specjalistycznej dla dzieci z wadami słuchu, uczy się mówić, czytać i pisać. Według relacji szkoły jak i opiekunów z sierocińca Foyer Mère Marie de la Divine Miséricorde, w roku szkolnym 2013/2014 chłopiec poczynił dalsze postępy w rozwoju mowy i socjalizacji.

 

ü  Wolontariat polskiego ortopedy w Jeremie, Haiti, kwiecień 2014

W kwietniu 2014  Fundacja zorganizowała wyjazd wolontariusza ortopedy do szpitala w Jeremie na północy Haiti, W czasie swojego 4 tygodniowego wolontariatu w szpitalu Marcin Hajzyk operował 15 razy w tym wykonał carskie cięcie, przeprowadził 90 konsultacji. 

 

ü  1% podatku

Rok 2014 był drugim rokiem pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych odprowadzających podatek w Polsce. Fundacja skoncentrowała swoje działania na bezpośrednim docieraniu do osób, które potencjalnie były zainteresowane działalnością Fundacji.  Fundacja udostępniła również  program do rozliczenie PIT na swojej  stronie internetowej www.polska-haiti.org. Fundacja pozyskała ponad 40 000 PLN z tytułu wpłaty 1% podatku.

 

ü  Działania w obszarze promocji kultury, sztuki i literatury Haiti,

Dni Haiti w ramach miesiąca frankofonii – Marzec 2014

Fundacja przeprowadziła bardzo intensywną inicjatywę promocji kultury i sztki Haiti w ramch miesiąca Frankofonii. Haiti stała się dominującym tematem tego miesiąca. W ramach inicjatywy nazwanej Słońce w zenicie. Haiti w malarstwie, literaturze i sztuce. W dniach od 7 do 30 marca miały miejsce następujące imprezy zorganizowane przez Fundację Polska-Haiti.

 

o   "Słońce w Zenicie" - malarstwo haitańskie w zbiorach polskich.

Wystawa od 7 do 30 marca 2014  

Wystawa ponad 50 prac ze zbiorów Dr. Aleksandra Kawalca jeden z jednego  największych zbiorów malarstwa haitańskiego w Europie.

 

o   "Co kraj, to raj…” - Warsztaty artystyczne inspirowane sztuką Haiti dla dzieci I dorosłych. Prowadzi - Dorota Żbikowska de Saggara  

15.03.2014, Centrum Łowicka,

Warsztaty plastyczne inspirowane malarstwem Haiti poprowadzone przez plastyka Dorotę Żbikowską De Sagarra.

 

o   „Zgubna Pomoc”, film dokumentalny, reżyseria Roul Peck, Francja, Haiti, USA, Belgia 2013, Debata po filmie „Pomoc międzynarodowa komu jest potrzebna?”

21.03.2014, Centrum Łowicka,

Fundacja zaprezentowała film Raoula Peck’a dokumentujący trzy lata realizacji programu pomocy międzynarodowej dla Haiti udzielonej po trzęsieniu ziemi w styczniu 2010 r. Obraz oprócz dokumentacji działań humanitarnych został wykorzystany jako punkt wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów pomocy międzynarodowej. W debacie wzięli udział: Krzysztof Stanowski, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Szymon Chołownia, Fundacja KasisiFundacji Dobra Fabryka, Nina Mocior, Fundacja dla Somalii, Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Firas Daboul, były pracownik UNHCR w Syrii, Zofia Pinchinat-Witucka, Fundacja Polska-Haiti

 

o   Jak bez wysiłku pokochać haitańską prozę? Moja przygoda z Danny Laferrière'em.

24.03.2014 Centrum Łowicka

Spotkanie z Tomaszem Surdykowskim – tłumaczem literatury.

 

o   „W podroży”. Wieczór poezji i muzyki - Carlton Rara

28.03.2014 Centrum Łowicka,

Wieczór prezentacji poezji Haiti. Z akompaniamentem muzyki zaprezentowane zostały utwory Franketienne’a, Edouarda Glissant, Aimé Césaire’a, St John Perse’a, Jacques’a Dupin, Guy Viarre’a.

 

o   Carlton Rara koncert charytatywny na rzecz Haiti 

29.03.2014, Bar Studio, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, godzina 21.30

koncert Carltona Rara franko haitańskiego kompozytora i muzyka, którego celem było wsparcie budowy szkoły w Jacmel.

 

Fundacja była powiedziana za organizację imprez, pozyskanie sponsorów i partnerów, promocję wydarzeń. Cała inicjatywa była możliwa dzięki ścisłej współpracy z Ambasadą Francji w Polsce.

 

ü  Działalność dyplomatyczna – promocja relacji Polska-Haiti

 

o   Nawiązanie współpracy z Ambasadą Haiti w Berlinie

Zofia Pinchinat-Witucka udała się do Berlina w lutym 2014 celem nawiązania współpracy z Ambasadą Haiti w Berlinie. Wizyta zaowocowała wieloma projektami i przyczyniła się do wznowienia prac nad tworzeniem konsulatu honorowego Haiti w Polsce.

 

o   Spotkanie z prezydentem Martelly

Zofia Pinchinat-Witucka została zaproszona na spotkanie z prezydentem Haiti Michellem Martelly w czasie jego trzydniowej wizycie w Niemczech w Październiku 2014. Prezydent Martelly wykazał duże zainteresowania działaniami Fundacji Polska-Haiti. Jednocześnie zadeklarował pragnienie odwiedzenia Polski i nawiązania ściślejszej współpracy między Polską a Haiti. Informacje o tym spotkaniu zostały przekazane do MSZ w Warszawie i zostały przyjęte z zainteresowaniem.

 

o   Wizyta Ambasadora Haiti w Polsce

J. E. Ambasador Haiti w Niemczech i Polsce Patrick Saint-Hillaire przyjechał z wizytą do Warszawy celem wzięcia udziału w Dniach haitańskich w ramach Dni Frankofonii.  

 

ü  Promocja działań Fundacji Polska-Haiti

o   Artykuły o Fundacji

W roku 2014 pojawił się szereg artykułów informujących o działaniach Fundacji Polska-Haiti. Informacje te ukazały się w Gazecie Wyborczej, Przewodniku Katolickim, wielu portalach informacyjnych i w telewizji publicznej.

o   Przygotowanie filmów promocyjnych i informacyjnych o postępach budowy.

Fundacja przygotowała krótkie materiały filmowe informujące o postępie prac budowy szkoły JPII. Filmy te są dostępne na stronie Fundacji, na FB. Były też emitowane przy okazji licznych spotkań promujących budowę szkoły.

 

 1. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego po raz pierwszy w roku 2013 otrzymała wpłaty 1% podatku z rozliczenia osób fizycznych za 2012 r.

Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok 2013 stanowią kwotę 277 052,13 i składają się na nie następujące pozycje:

ü  Wynik finansowy netto z roku poprzedniego: 209 167,09

ü  1% podatku na OPP: 41 504,28

ü  Darowizny: 26 380,76

w tym: - od darczyńców indywidualnych: 10 250,76

                               - od darczyńców instytucjonalnych: 16 130,00

 

 1. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2013 wyniosły:

ü  Koszty realizacji celów statutowych: 79 899,82

ü  Koszty administracyjne: 15 852,37

w tym: -  amortyzacja: 0,00

               - zużycie materiałów i energii: 1 202,73

               - usługi obce: 11 230,64

               - podatki i opłaty: 0,00

               - wynagrodzenia: 2 439,00

               - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 980,00

               - pozostałe koszty rodzajowe: 0,00

ü  Koszty finansowe:   0,00

 

 1. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti

Fundacja Polska – Haiti w 2013 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę ani umowy zlecenia lub dzieło. W 2013 roku w prace Fundacji zaangażowane były 2 wolontariuszki za które Fundacja odprowadzane były składki zdrowotne w kwocie 2 439,00.

ü  Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0 osoba

ü  Składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ZUS: 2 439,00   

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2013 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

 

 1. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2013 roku żadnych pożyczek

 

 1. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 wyniosły:

ü  Multibank: 8 526,14 PLN

ü  Multibank lokaty terminowe i stałe : 110 227,53 PLN

ü  Multibank konto walutowe USD:260,62 USD

ü  Multibank konto walutowe EUR: 65,00 EUR

ü  Alior Bank rachunek główny i pomocnicze:8 996,01 PLN

ü  Alior Bank lokaty terminowe: 91841,75

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych

 

 1. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

ü  Aktywa trwałe: 0,00

ü  Aktywa obrotowe: 222 309,27

ü  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

ü  Zobowiązania krótkoterminowe: 2 244,72

w tym:          - podatek od płac: 0,00

                        - zobowiązania wobec ZUS: 576,00

                        - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 377,72

                        - zobowiązania wobec osób współpracujących: 291,00

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

 

 1. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 

ü  Podatek od płac: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00

 

 1. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

ü  CIT – 8CIT – 8/0

ü  CIT – D

ü   

 1. Fundacja Polska – Haiti nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

 1. W 2013 r. w Fundacji Polska – Haiti nie została przeprowadzona kontrola

 

Załączniki do sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji Polska – Haiti za 2013 r.

1.       Kserokopie uchwał  Zarządu podjętych w 2013 r.

2.       Sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat) .

Zofia Pinchinat-Witucka

Prezes Fundacji

Warszawa, dn. 13 marca 2014 r.