1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

29.05.2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Polska – Haiti za rok 2013

 

1.       Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa. Biuro mieści się w lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 w Warszawie. Lokal został wynajęty od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w marcu 2013 r. na preferencyjnych warunkach.

 

2.       Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r.  pod numerem KRS 0000349426. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Fundacja Polska – Haiti uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

3.       Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701

 

4.       W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

ü  Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu,

ü  Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu,

ü  Izabela Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,

 

5.       W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

ü  Andrzej Arendarski,

ü  Michał Kleiber,

ü  Jerzy Koźmiński,

ü  Jarosław Kurski,

ü  Wojciech Sobieraj,

 

6.       Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

ü  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury szkolnej, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacjii wychowania, wspieranie inicjatyw gospodarczych i promocja przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocja kultury i sztuki Haiti, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;

ü  pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz zacieśnianie więzi z polonią haitańską, dokumentacja i poszukiwanie nowych źródeł historycznych, integracja środowiska polonijnego na Haiti;

ü  inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

 

7.       Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

ü  inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem  demokracji, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;

ü  wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe;

ü  tworzenie i wzmacnianie organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;

ü  organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu pełną realizację praw kobiet;

ü  wspieranie i inicjowanie działań na rzecz polskiej mniejszości na Haiti;

ü  pomoc rzeczową i finansową na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  inicjowanie i wsparcie psychologiczne dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  wsparcie, finansowanie i współdziałanie z organizacjami pożytku publicznego, szkołami, placówkami oświatowymi, szpitalami i domami dziecka na Haiti;

ü  organizację budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;

ü  prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących uzdolnione dzieci i młodzież;

ü  organizacja międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, promocja krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;

ü  wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych poświęconych historii Haiti i udziału historii Polaków na Haiti;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;

ü  organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;

ü  organizacja aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych prowadzących do zgromadzenia środków przeznaczonych na realizację celów Fundacji;

ü  wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych zgodnymi z celami Fundacji.

 

8.       Działania Fundacji Polska – Haiti realizowane w 2013 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych działania Fundacji zostały podzielone na 2 obszary: działania prowadzone bezpośrednio w Polsce i działania podejmowane na Haiti.

 

Rok 2013 był czwartym rokiem działania Fundacji Polska – Haiti. Większość działań koncentrowało się wokół projektu budowy szkoły podstawowej w Jacmel. Głównym założeniem na roku 2013 było rozpoczęcie prac budowlanych.

 

ü  Inspektor nadzoru budowy

W związku ze specyfiką projektu budowlanego realizowanego na Haiti oraz świadomością zagrożeń wynikających z niewłaściwie przeprowadzonych prac przy wznoszeniu budynku szkolnego Zarząd Fundacji po konsultacjach z Izbą Architektów RP, Inżynierami wspierającymi projekt a także Radą Fundacji podjął decyzję o sfinansowaniu nadzoru architektonicznego i budowlanego zespołu szkolnego w Jacmel.

Nabór na inspektora nadzoru przeprowadzony został w styczniu i lutym 2013 r.

W tokuposzukiwań wyłoniona została grupa inspektorów działająca we współpracy. Nadzór obejmuje nie tylko nadzór na placu budowy, ale również weryfikację projektu wykonawczego. Dwóch Inspektorów Piotr Drelichowski i Krzysztof Freszel konsultują projekt pozostając w Polsce i udając się tylko na szczegółowe misje na Haiti. Na miejscu budowy przebywa od września 2013 Karolina Brach prowadząc nadzór budowlany na miejscu w Jacmel. Architekci z grypy Balon przebywają na dyżurachczasowych prowadząc inspekcję architektoniczną i konsultując projekt wykonawczy.

Wsparcie merytoryczne inspektorów w Polsce ma charakter wolontarayjny.

 

ü  Przetarg, umowa na budowę szkoły

Na początku 2013 przeprowadzone zostały prace mające na celu przygotowanie dokumentacji ofertowej iogłoszeniezaproszenia do składania ofert na wykonanie prac budowlanych obiektu szkolnego w Jacmel. Wszelkie działania związane z tym procesem tj. wytypowanie firm - oferentów, przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, weryfikacja, otwarcia ofert, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, negocjacja oraz wytypowanie kandydatów na realizację budowy leżało w gestii Fundacji. Po wyborze 3 firm, Fundacja wysłała na Haiti dysponujących wieloletnim doświadczeniem inżynierów i inspektorów: Piotra Drelichowskiego i Krzysztofa Freszela. Udali się oni do Jacmel celem przeprowadzenia negocjacji i wyselekcjonowania potencjalnego wykonawcę prac.W wyniku tych działań wyłoniono firmę budowlaną GamaKayetek.

W gestii Fundacji było też wynegocjowanie warunków umowy na budowę szkoły, jej przygotowanie oraz doprowadzenie do ostatecznego podpisania. Proces zajął 8 miesięcy od rozpoczęcia prac. Umowa na budowę kompleksu szkolnego w Jacmel została podpisana na początku września 2013r.

 

ü  Nadzór budowlany

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych od 15 września 2013 roku w Jacmelprzebywa na stałe inspektor budowlany – Karolina Brach. Inspektor Brach ma za sobą blisko 2-letnie doświadczenie nadzoru na placu budowy szpitala na Haiti w Marigoane. Pani Brach zna realia branży budowlanej na Haiti, a w związku ze swoimi studiami inżynierskimi we Francji posługuje się biegle francuskim, na Haiti nauczyła się zaś kreolskiego, co pozwala jej na swobodne komunikowanie z inżynierami i robotnikami na budowie w Jacmel.

Fundacja zajęła się przygotowaniem umów z partnerami w Jacmel gwarantującymi inżynierom i architektom miejsce do mieszkania, wyżywienie i transport, warunki do pracy i komunikacji z Polską. Wszystkie te aspekty życia inspektorów na Haiti zostały zapewnione przez Biskupstwo w Jacmel. Jest to wkład strony haitańskiej w realizację projektu.

Ponadto Pani Karlina przyjęła na siebie obowiązki bycia przedstawicielem Fundacji na Haiti, co oznacza, że sprawuje pieczę nad dotychczasowymi projektami Fundacji,  które w latach ubiegłych Fundacja Polska - Haiti wsparła

 

ü  Koordynacja i facylitacja projektu

Ze względu na fakt, że przy realizacji projektu budowlanego zaangażowanych jest wiele stron: Zespół architektów w Polsce, inspektorzy nadzoru, Izba Architektów, Biskupstwo w Jacmel i firma budowlana Gama Kayetek jednym z kluczowych zadań Fundacji Polska-Haiti jest koordynowanie przepływu informacji i facylitacja procesu podejmowania decyzji. Fundacja przeprowadza cotygodniowe konferencje telefoniczne z inspektorami, koordynuje działania z biskupstwem, a także  ułatwia negocjacje między zespołem inspektorów a firmą Gama Kayetek.

 

ü  Pozyskanie partnera strategicznego

W związku ze znacznym zwiększeniem przelotów na Haiti Fundacja Polska - Haiti podjęła kroki mające na celu pozyskanie partnera strategicznego umożliwiającego obniżenie kosztów transferów lotniczych i usprawnienie procesu przygotowania podróży. Po wielu wysiłkach udało się nawiązać kontakt z Firmą ESKY, która zrezygnowała z części opłat i obsługuje Fundację w obszarze sprzedaży biletów i wszystkich procesów rezerwacji związanych z podróżą. Dzięki ESKY znacznie zmniejszyły się koszty przelotów na Haiti.

 

ü  Budowa szkoły

Jesienią 2013 roku ruszyła budowa szkoły w Jacmel na Haiti. Oczyszczono i przygotowano teren pod inwestycję. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Robotnicy rozpoczęli pracę od wykopu fundamentów pod mur okalający szkołę, który jest murem nie tylko chroniącym plac budowy ale jednocześnie przyszłym murem szkoły. Budowa zmienia się z dnia na dzień, co daje nam nadzieję, że we wrześniu 2014 roku do szkoły pójdą pierwsi uczniowie. Postępy prac można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.polska-haiti.org

 

ü  Wizyty na Haiti

W roku 2013 odbyło się szereg wizyt na Haiti związanych z toczącym się procesem negocjacyjnym dot. wyboru generalnego wykonawcy budowy szkoły, jak również szereg wizyt architektów związanych już z samą budową. Ciągły nadzór budowy pozwala kontrolować nie tylko postęp prac na budowie ale również ich jakość, sposób prowadzenia oraz ścisłe "trzymanie się projektu". Pozwala również na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Częsta obecność Polaków w Jacmel doprowadziła też do zacieśnienia się więzów między reprezentantami Fundacji a przedstawicielami partnerów na miejscu. Jest to bardzo ważne z punkt widzenia mieszkańców Jacmel oraz przyszłych beneficjentów projektu budowy szkoły. Polska obecność już na stałe wpisała się świadomość  mieszkańców Jacmel i uczyniła z Polaków rzetelnych partnerów i sprzymierzeńców pomagających zmieniać trudną rzeczywistość.

 

ü  Wsparcie dydaktyczne

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się stworzyć zespół złożony z pedagogów, który pracuje nad przygotowaniem programu szkoleniowego dla grona pedagogicznego nowopowstającej szkoły. Od kwietnia do września 2013 prowadzone były debaty z doświadczonymi pedagogami i haitańskimi studentami przebywającymi w Polsce w celu wypracowania podstawowych narzędzi do przeprowadzenia badania potrzeb wśród nauczycieli haitańskich w Jacmel. 

 

ü  Adopcja na odległość – Noe – kontynuacja projektu

W roku 2013 Fundacja kontynuowała opiekę nad siedmioletnim głuchoniemym Noe. Chłopiej już drugi rok uczęszcza do szkoły, uczy się mówić, czytać i pisać. Według relacji szkoły jak i opiekunów z sierocińca Foyer Mère Marie de la Divine Miséricorde, chłopiec poczynił ogromne postępy.

 

ü  Remont

W związku z zaniechaniem przez Hotel Europejski wynajmu pokojów Fundacja musiała pozyskać nowe biuro dla swojej działalności. Fundacja przeprowadziła poszukiwania i postulowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa. Fundacja ubiegała się  o wynajęcie lokalu na preferencyjnych zasadach ze względu na charakter działalności. Proces zakończył się pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i przyznaniem lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22. Remont w lokalu nieodpłatnie przeprowadził Pan Marcin Kręcisz w ramach wsparcia dla Fundacji. Od marca 2013 Fundacja Polska-Haiti działa w nowej lokalizacji.

 

ü  1% podatku

Rok 2013 był pierwszym rokiem pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych odprowadzających podatek w Polsce. Fundacja skoncentrowała swoje działania na bezpośrednim docieraniu do osób, które potencjalnie mogły być zainteresowane działalnością Fundacji.  Fundacja udostępniła również  program do rozliczenie PIT na swojej  stronie internetowej www.polska-haiti.org. Przygotowany został również mailing oraz zbudowana została siatka kontaktów mająca na celu rozprzestrzenianie informacji za pomocą przyjaciół, wolontariuszy oraz osób wspierających Fundację. Fundacja pozyskała ponad 40 000 PLN z tytułu wpłaty 1% podatku.

 

ü  Debata na temat tolerancji

W związku z działaniami mającymi na celu wzmocnienie udziału wolontariuszy i studentów w działaniach Fundacji Polska-Haiti rozpoczęto realizacje przedsięwzięć inicjowanych przez zespół wolontariuszy. Pierwszym takim działaniem było zorganizowanie debaty na temat tolerancji w Polsce dziś. Wolontariusze przygotowali i przeprowadzili ankietę elektroniczną na podstawie której wysnuli wnioski i przeprowadzili debatę. W spotkaniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego, studenci Akademii Obrony Narodowej oraz akademiccy przedstawiciele tych uczelni. Spotkanie odbyło się w grudniu 2013 roku.

 

ü  Wykład na Uniwersytecie Warszawskim

Realizując cele Fundacji do których należy promocja wiedzy o Haiti i wspólnej polsko-haitańskiej historii Prezes Fundacji Pani Zofia Pinchinat - Witucka poprowadziła wykład na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącym historii Haiti. Wykład przeprowadzony był dla studentów kulturoznawstwa. Spotkanie odbyło się w grudniu 2013 roku.

 

 1. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego po raz pierwszy w roku 2013 otrzymała wpłaty 1% podatku z rozliczenia osób fizycznych za 2012 r.

Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok 2013 stanowią kwotę 277 052,13 i składają się na nie następujące pozycje:

ü  Wynik finansowy netto z roku poprzedniego: 209 167,09

ü  1% podatku na OPP: 41 504,28

ü  Darowizny: 26 380,76

w tym: - od darczyńców indywidualnych: 10 250,76

                               - od darczyńców instytucjonalnych: 16 130,00

 

 1. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2013 wyniosły:

ü  Koszty realizacji celów statutowych: 79 899,82

ü  Koszty administracyjne: 15 852,37

w tym: -  amortyzacja: 0,00

               - zużycie materiałów i energii: 1 202,73

               - usługi obce: 11 230,64

               - podatki i opłaty: 0,00

               - wynagrodzenia: 2 439,00

               - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 980,00

               - pozostałe koszty rodzajowe: 0,00

ü  Koszty finansowe:  0,00

 

 1. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti

Fundacja Polska – Haiti w 2013 r. nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę ani umowy zlecenia lub dzieło. W 2013 roku w prace Fundacji zaangażowane były 2 wolontariuszki za które Fundacja odprowadzane były składki zdrowotne w kwocie 2 439,00.

ü  Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0 osoba

ü  Składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ZUS: 2 439,00   

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2013 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

 

 1. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2013 roku żadnych pożyczek

 

 1. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 wyniosły:

ü  Multibank: 14 052,43 PLN

ü  Multibank lokaty terminowe i stałe : 10 544,78 PLN

ü  Multibank konto walutowe USD: 0,00 USD

ü  Multibank konto walutowe EUR: 56,71 EUR

ü  Alior Bank rachunek główny i pomocnicze: 98 046,26 PLN

ü  Alior Bank lokaty terminowe: 73 904,48 PLN

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości

 

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych

 

 1. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

ü  Aktywa trwałe: 0,00

ü  Aktywa obrotowe: 200 337,44

ü  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

ü  Zobowiązania krótkoterminowe: 2 244,72

w tym:         - podatek od płac: 0,00

                       - zobowiązania wobec ZUS: 576,00

                       - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 377,72

                       - zobowiązania wobec osób współpracujących: 291,00

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

 

 1. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 

ü  Podatek od płac: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 576,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00

 

 1. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

ü  CIT – 8, CIT – 8/O

ü  CIT – D

 1. Fundacja Polska – Haiti nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

 1. W 2013 r. w Fundacji Polska – Haiti nie została przeprowadzona kontrola

Warszawa, dn. 13 marca 2014 r.


sprawozdanie finansowe z działalności za 2013r.