1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

17.04.2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2012

  

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Polska – Haiti za rok 2012

 

1.       Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa. Biuro mieściło się w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa. Od dnia 18 lutego 2013 r. Biuro mieści się w lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20/22

 

2.       Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r.  pod numerem KRS 0000349426. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Fundacja Polska – Haiti uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

3.       Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701 

 

4.       W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

ü  Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, ul. Filtrowa 36

ü  Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, Chełmska 9/226

ü  Izabela Wasiłek – Wiceprezes Zarządu od dnia 30.08.2012, zamieszkała: Warszawa, Floriańska 6/3

 

5.       W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

ü  Jarosław Kurski, Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej;

ü  Wojciech Sobieraj, Prezes Alior Bank

ü  Koźmiński Jerzy, Prezes Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, były Ambasador Polski na Haiti;

ü  Kleiber Michał, Prezes PAN; 

ü  Arendarski Andrzej, Prezes KIG.

 

6.       Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

ü  wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju opieki i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw gospodarczych i krzewienie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zachowanie i promocja kultury i sztuki, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;

ü  pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz rozwój świadomości narodowej;

ü  inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

 

7.       Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

ü  inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem  demokracji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;

ü  wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe związane z rozwojem  demokracji, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;

ü  wspieranie tworzenia organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;

ü  organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu wyrównanie praw i świadomości społecznej kobiet;

ü  wspieranie i inicjowanie działań polskiej mniejszości narodowej na Haiti;

ü  pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  organizowanie lub wsparcie zbiórek pieniędzy, ubrań, żywności i innych darów na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych w Polsce i poza jej granicami;

ü  prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los;

ü  inicjowanie i organizowanie wsparcia psychologicznego dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

ü  udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka na Haiti;

ü  działania na rzecz wsparcia rzeczowego i finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej;

ü  wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji lokalnych w odbudowie infrastruktury Haiti;

ü  budowę, odbudowę i współudział w organizacji budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;

ü  prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;

ü  tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież;

ü  organizację międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;

ü  wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych, w szczególności poświęconych historii Haiti i udziału w niej Polaków;

ü  wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;

ü  udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych;

ü  wspieranie działań zmierzających do ochrony zagrożonych dóbr kultury i tradycji; wsparcie dla kultury, sztuki, tradycji na Haiti;

ü  organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;

ü  organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań, w szczególności kulturalnych i oświatowych, mających na celu przybliżenie Polakom dziedzictwa kulturowego Haiti i polskiego w nim udziału;

ü  organizację aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych w celu zgromadzenia środków przeznaczonych na realizacje celów Fundacji;

ü  wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji.

 

8.       Fundacja Polska – Haiti realizowała w 2011 r. cele statutowe w ramach niżej opisanych projektów.

 

Wstęp

Rok 2012 był trzecim  rokiem działalności Fundacji Polska – Haiti, która została powołana do życia w lutym 2010 roku. Był to dla Fundacji rok w którym skumulowała się praca na najważniejszym projektem Fundacji Polska – Haiti jakim jest projekt koordynacji budowy szkoły w Jacmel na Haiti. Jednym z głównych założeń na rok 2012 r. jakie postawił sobie Zarząd Fundacji było uzyskanie statusu Organizacji Pożytku  Publicznego co niesie za sobą potencjalną poprawę finansów Fundacji.  W roku 2012 został również poszerzony skład osobowy Zarządu Fundacji w funkcji Wiceprezesa Zarządu o jedną osobę. W dalszym ciągu Fundacja Polska – Haiti jest inicjatorem większości działań podejmowanych w Polsce na rzecz Haiti.

Mimo iż pamięć o wydarzeniach sprzed 3 lat coraz bardziej gaśnie w społeczeństwie Fundacja w dalszym ciągu może liczyć na szerokie grono wolontariuszy uczestniczących w jej projektach.

 

Działania Fundacji Polska-Haiti w roku 2012

Działania Zarządu koncentrowały się przede wszystkim w obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji, opracowaniu nowych koncepcji i projektów oraz  pozyskiwaniu nowych partnerów do tych inicjatyw. Przede wszystkim jednak koncentrowały się na pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia tak skomplikowanego projektu jakim jest koordynacja budowy szkoły.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych działania Fundacji zostały podzielone na 2 obszary: działania prowadzone bezpośrednio w Polsce i działania podejmowane na Haiti.

 

 

Do najważniejszych działań w Polsce w 2012 r. zaliczyć należy:

ü  Kontynuacja wsparcia finansowego i merytorycznego grupie 10 studentów z Université d’Etat z Port au Prince stypendiów naukowych.

Studenci przyjechali do Polski na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego na okres dwóch lat. Fundacja udzieliła studentom stypendium wynoszącego 50 % stypendium, ufundowanego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki. W kwietniu 2012 roku studenci odebrali ostatnie stypendia. Od tego momentu Fundacja objęła studentów wsparcie merytorycznym. Fundacja zorganizowała szereg spotkań i szkoleń dla byłych stypendystów mających na celu pozyskanie wiedzy praktycznej i ewentualną orientację zawodową, a także postaw społecznych i zaangażowania na rzecz innych. Studenci zostali zaangażowani w bieżące funkcjonowanie Fundacji – nauczanie kreolskiego dla osoby, która wyjechała na Haiti, tłumaczenie tekstów, jak również w program przygotowania szkolenia dla grona pedagogicznego w budowanej szkole w Jacmel.

 

ü  Status Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 10 kwitnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy ustalił wpis do KRS dla Fundacji Polska – Haiti jako organizacji pożytku publicznego

 

ü  Współorganizacja konkursu architektonicznego na projekt kompleksu szkolnego w miejscowości Jacmel na Haiti.

Kontynuacja prac na konkursem architektonicznym, który rozpoczął się w roku 2011 a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 13 maja 2012 r.

 

ü  Organizacja uroczystego koncertu z okazji rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego

Z okazji rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego Fundacja Polska – Haiti zorganizowała koncert charytatywny, którego partnerem była Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas koncertu, którego głównymi gwiazdami byli Kayah i Marcin Wyrostek nastąpiło uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu na projekt kompleksu szkolnego w Jacmel. Również podczas koncertu Caritas Polska zadeklarował pokrycie kosztów budowy szkoły w Jacmel do kwoty 840 000 USD. Wydarzenie to ponownie zwróciło uwagę mediów na problemy Haiti.

 

ü  Organizacja wizyty BP. Launay Saturne

Na zaproszenie Fundacji Polska-Haiti z wizytą do Warszawy przyjechał B. Launay Saturne główny beneficjent projektu architektonicznego.

 

ü  Współpraca z Wydawnictwem Egmont przy organizacji wydarzenia dla dzieci pt. „Piknik z Basią”

W dniu 20 maja 2012 r. Fundacja polska – Haiti wraz z Wydawnictwem Egmont zorganizowała wydarzenie dla dzieci pt. „Piknik z Basią” nawiązują w ten sposób do wydanej rok wcześniej książki dla dzieci pt. „Basia i kolega z Haiti”

 

ü  Organizacja spotkań i wizyt

W roku 2012 Fundacja Polska – Haiti zorganizowała szereg spotkań, wizyt mających na celu koordynację działań na rzecz rozpoczęcia prac budowlanych kompleksu szkolnego w Jacmel na Haiti. Stworzony został międzynarodowy zespół konsultujący projekt architektoniczny

 

Do najważniejszych działań na Haiti w roku 2012 zaliczyć należy:

ü  Ufundowanie 6 stypendiów dla studentów pielęgniarstwa  Ecole des Sciences Infirmieres (Universite Notre-Dame d’Haiti) Jacmel;

Ufundowanie stypendiów byłoo kontynuacja działań z roku 2011, kiedy to Fundacja rozpoczęła współprace z Uniwersytetem. Wszyscy studenci, którzy otrzymali wsparcie stypendialne w poprzednim roku ukończyli rok akademicki i z powodzeniem kontynuują dalszą naukę

 

ü  Adopcja na odległość - Noe

Rok 2012 był kontynuacją wsparcia i opieki nad chłopcem imieniem Noe. Chłopiec jest głuchoniemy i mieszkał w sierocińcu Foyer Mère Marie de la Divine Miséricorde. Dzięki staraniom Fundacji Noe rozpoczął naukę w szkole specjalnej, gdzie z powodzeniem ukończył pierwszy rok nauki. Noe został wydobyty z gruzów zawalonego domu w Carrefour kilka dni po trzęsieniu ziemi. Nikt nie zgłosił się po dziecko. Stypendium przyznane Noe zostało ufundowane przez Związek NSZZ Solidarność Dolny Śląsk jak również ze środków Fundacji Polska-Haiti

 

ü  Wizyty na Haiti

W roku 2012 odbyły się łącznie 3 podróże na Haiti. Dwukrotnie na Haiti byli architekci celem najpierw konsultacji projektu architektonicznego, dostosowania go do istniejących i rzeczywistych potrzeb a następnie celem przygotowania całości projektu do rozpoczęcia budowy.  .

 

 1. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne.

Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok 2012 stanowią kwotę 292 092,90 i składają się na nie następujące pozycje:

ü  Wynik finansowy netto z roku poprzedniego: 178 787,73

ü  Darowizny: 113 305,17

w tym: - od darczyńców indywidualnych:           22 235,57

                               - od darczyńców instytucjonalnych:       91 069,60

 1. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2012 wyniosły:

ü  Koszty realizacji celów statutowych:     68 721,09

ü  Koszty administracyjne: 16 765,05

w tym: -  amortyzacja: 0,00

               - zużycie materiałów i energii: 392,74

               - usługi obce: 10 757,31

               - podatki i opłaty: 0,00

               - wynagrodzenia: 5 615,00

               - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00

               - pozostałe koszty rodzajowe: 0,00

ü  Koszty finansowe: 1 580,62

 1. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti

Fundacja Polska – Haiti w 2012 r. podpisała z 1 osobą trzy umowy o dzieło na łączną kwotę 4 400,00 brutto. Umowy te realizowane były w różnych okresach w zakresie administracji Fundacji lub pomocy w realizacji przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Fundacji. W roku 2012 w prace Fundacji zaangażowane były dwie wolontariuszki, za które odprowadzone zostały składki zdrowotne w kwocie 1215,00 za cały rok.

ü  Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 1 osoba

ü  Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 5 615,00

ü  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 4 400,00   

 1. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2012 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.
 2. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2012 roku żadnych pożyczek
 3. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 wyniosły:

ü  Multibank: 8 526,14 PLN

ü  Multibank lokaty terminowe i stałe : 110 227,53 PLN

ü  Multibank konto walutowe USD: 260,62 USD

ü  Multibank konto walutowe EUR: 65,00 EUR

ü  Alior Bank rachunek główny i pomocnicze: 8 996,01 PLN

ü  Alior Bank lokaty terminowe: 91 841,75

 1. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
 2. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości
 3. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych
 4. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

ü  Aktywa trwałe: 0,00

ü  Aktywa obrotowe: 222 309,27

ü  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

ü  Zobowiązania krótkoterminowe: 3 142,18

w tym:         - podatek od płac: 0,00

                        - zobowiązania wobec ZUS: 0,00

                        - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 390,21

                       - zobowiązania wobec osób współpracujących: 1 751,97

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych

ü  Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

 1. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe: 

ü  Podatek od płac: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 0,00

ü  Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00

 1. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

ü  CIT – 8CIT – 8/0

ü  CIT – D .

ü  PIT 4R

ü  PIT 11

 1. Fundacja Polska – Haiti realizowała zadania zlecone przez Kancelarię Senatu RP.
 2. W 2012 r. w Fundacji Polska – Haiti w dniach 19-20 kwietnia przeprowadzona została kontrola merytoryczna i finansowa wykorzystania dotacji z Kancelarii Senatu.

 

Warszawa, dn. 22 lutego 2013 r.

 

Sprawozdanie finansowe z działalności za 2012r.