1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

12.04.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2011

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Polska – Haiti za rok 2011

1. Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa. Biuro mieści się w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

2. Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349426

3. Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701

4. W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

 •  Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, ul. Filtrowa 36
 •  Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, Chełmska 9/226


5. W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

 • Jarosław Kurski, Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej
 • Wojciech Sobieraj, Prezes Alior Bank
 • Koźmiński Jerzy, Prezes Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, były Ambasador Polski na Haiti;
 • Kleiber Michał, Prezes PAN;  
 • Arendarski Andrzej, Prezes KIG.


6. Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

 • wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju opieki i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw gospodarczych i krzewienie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zachowanie i promocja kultury i sztuki, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;
 • pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz rozwój świadomości narodowej;
 • inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

7. Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem demokracji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;
 • wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe związane z rozwojem demokracji, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;
 • wspieranie tworzenia organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;
 • organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu wyrównanie praw i świadomości społecznej kobiet; 
 • wspieranie i inicjowanie działań polskiej mniejszości narodowej na Haiti;
 • pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
 • organizowanie lub wsparcie zbiórek pieniędzy, ubrań, żywności i innych darów na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych w Polsce i poza jej granicami;
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los;
 • inicjowanie i organizowanie wsparcia psychologicznego dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka na Haiti;
 • działania na rzecz wsparcia rzeczowego i finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej;
 • wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji lokalnych w odbudowie infrastruktury Haiti; 
 • budowę, odbudowę i współudział w organizacji budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;
 • prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;
 • tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież;
 • organizację międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;
 • wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych, w szczególności poświęconych historii Haiti i udziału w niej Polaków;
 • wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;
 • udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych;
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony zagrożonych dóbr kultury i tradycji; wsparcie dla kultury, sztuki, tradycji na Haiti;
 • organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;
 • organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań, w szczególności kulturalnych i oświatowych, mających na celu przybliżenie Polakom dziedzictwa kulturowego Haiti i polskiego w nim udziału;
 • organizację aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych w celu zgromadzenia środków przeznaczonych na realizacje celów Fundacji; 
 • wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji.

8. Fundacja Polska – Haiti realizowała w 2011 r. cele statutowe w ramach niżej opisanych projektów.

Wstęp
Rok 2011 był drugim rokiem działalności Fundacji Polska – Haiti, która została powołana do życia w lutym 2010 roku. Był to dla Fundacji kolejny rok wytężonej pracy. Działalność FPH w 2011 roku dotyczyła różnych obszarów: inwestycji na Haiti, promocji wiedzy o Haiti i jej kultury, działaniu na rzecz tolerancji wśród dzieci, krzewienie wiedzy o historii polsko – haitańskiej, oraz fundrisingu i prowadzeniu działań mających na celu pozyskanie środków na działalność statutową oraz na realizację projektów inwestycyjnych na Haiti..

W 2011 Fundacja pozostawała jedyną instytucją w Polsce, której działania dedykowane były w całości Haiti i wspieraniu tego kraju po tragicznym trzęsieniu ziemi. Z tego względu Fundacja stawiała sobie za cel dalszy monitoring sytuacji na Haiti, zacieśnianie kontaktów z lokalnymi partnerami jak również ustawiczne inicjowanie działań i projektów na rzecz Haiti w Polsce.

Fundacja Polska-Haiti stawia sobie za cel wspieranie budowy nowoczesnego państwa obywatelskiego na Haiti, gwarantującego poszanowanie życia i godności każdej osoby, umożliwiającego wszystkim dostęp do edukacji, oraz przestrzegającego podstawowych zasad działania w warunkach rynkowych. Zadanie to realizuje poprzez różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju szkolnictwa wierząc, że edukacja jest jednym z kluczowych elementów mogących zagwarantować rozkwit solidarnego i tolerancyjnego społeczeństwa, zdolnego do trwałego rozwoju i samostanowienia. Dlatego gros działań Fundacji w roku 2011 koncentrowała się wokół szkolnictwa, inwestowaniu w infrastrukturę szkolną, dostarczaniu nowoczesnych technologii umożliwiających osiągnięcie współcześnie praktykowanych standardów jeśli chodzi o dostęp do internetu, uzyskaniu podstawowych wygód w ramach infrastruktury szkolnej jak elektryczność, dostęp do bieżącej wody i umożliwienie zachowania higieny.

Przekonanie, że historia ostatnich 20 lat w Polsce, odmiana standardu życia, zastosowanie rynkowych zasad w gospodarce, a przede wszystkim zadomowienie się demokracji w kraju, są precedensem, który predysponuje Polskę do dzielenia się tym unikalnym doświadczeniem, jest stałą motywacją dla Fundacji Polska-Haiti do wzmacniania ruchu polonijnego wśród osób na Haiti, które ubiegają się o uznanie ich polskości. Rola jaką Polska może odegrać w stosunku do tej grupy Haitańczyków jest niedoceniona. Polskość jako nośnik nowych standardów, źródło wsparcia materialnego ale również moralnego i intelektualnego może być unikalną szansą dla polonii haitańskiej do szybszego odnalezienia się w wymagającej zamiany trudnej sytuacji ekonomicznej Haiti a dla Polski może być okazją pokazania jej zaangażowania w proces zwalczania ubóstwa na świecie i pokazania historycznej lojalności w stosunku do Polaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

W kolejny roku działalności Fundacja spotkała się z godną uznania życzliwością wielu osób, które w dalszym ciągu woluntarystycznie oferowały swój czas, wiedzę i umiejętności dla wspierania inicjatyw podejmowanych przez FPH.

Działania Fundacji Polska-Haiti w roku 2011
Działania Zarządu koncentrowały się przede wszystkim w obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji, opracowaniu nowych koncepcji i projektów oraz pozyskiwaniu nowych partnerów do tych inicjatyw, jak również nadzorowaniu postępu i zakończenia projektów zaplanowanych na 2011. Zarząd w sposób szczególny angażował się w promocję kultury i sztuki Haiti, ewokował związki Polski z Haiti w czasie licznych spotkań i prelekcji, promował tolerancję wśród dzieci i młodzieży oraz postawy filantropijne.

Do najważniejszych działań w Polsce w 2011 r. zaliczyć należy:

 • Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Haiti z gościnnym udziałem artystów Haitańskich oraz polskich;

Koncert zorganizowany został w pierwsza rocznicę trzęsienia ziemi na Haiti i był znakiem solidarności z pozostającym w trudnej sytuacji społeczeństwem haitańskim. Koncertowi towarzyszyła znaczna oprawa medialna. Patronat nad inicjatywą objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Ambasador Francji Pan François Barry Delongchamps oraz Ambasador Kanady.
W koncercie wzięła udział młoda artystka pochodzenia haitańskiego Melissa Laveaux oraz Senegalski artysta Paco Sarr. W koncercie wzięło udział ponad 400 osób. Dochód z koncertu przeznaczony został na wyposażenie laboratorium komputerowego w szkole Sióstr Franciszkanek w Port au Prince.
 

 • Organizacja wystawy plenerowej poświęconej potomkom Polaków na Haiti, styczeń – marzec 2011

Dwadzieścia dwie plansze ustawione zostały na Karkowskim Przedmieściu w Warszawie na wprost Domu Polonii. Na wystawę składały się zdjęcia udostępnione przez parę fotografików polskich Światosława Wojtkowiaka i Barbarę Kaję Kaniewską, którzy w 1909 roku wykonali fotograficzne portrety polonii haitańskiej w Casale. Zdjęcia uzupełnione zostały historycznym komentarzem przygotowanym na podstawie literatury fachowej oraz listów legionistów polskich z okresu 1803-1804. Komentarz i przedmowa zostały zredagowane we współpracy z badaczami i znawcami tematu z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa dostępna była przez sześć tygodni dla szerokiej publiczności i mieszkańców Warszawy.
 

 • Organizacja serii paneli dyskusyjnych poświęconych historii Haiti, kulturze, sztuce oraz wspólnej Polsk – haitańskiej zapomnianej historii;

Panele dyskusyjne towarzyszące inicjatywom przedsięwziętym przy okazji koncertu charytatywnego miały za zadanie przybliżyć opinii publicznej trzy dziedziny: historię polskich legionistów na Haiti i ślady ich wpływu na kulturę, religię i obyczaje haitańskie, prezentację sztuki haitańskiej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, współczesne aspekty życia na Haiti, genezę kryzysu ekonomicznego oaz skutki trzęsienia ziemi poparte dokumentalnymi zdjęciami i filmem przygotowanymi przez polskiego podróżnika i dziennikarza Jerzego Jureckiego redaktora Naczelnego Tygodnika Podhalanskiego.
 

 • Współorganizacja zbiórki książek dla Bibliotek Podwórkowych w Port au Prince z okazji dni Frankofonii. 

Inicjatywa zbiórki książek pod nazwą Głodno jest w mojej głowie przeprowadzona została w dniach od 4 do 19 kwietnia 2011 przyniosła ponad 1000 książek. Zostały one przekazane Stowarzyszeniu ATD Czwarty Świat na Haiti, które prowadzi pracę Bibliotek Podwórkowych w Port au Prince. Partnerami akcji byli: Ambasada Francji w Polsce, ATD Czwarty Świat w Polsce, Francuska Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce, Szkoła Francuska w Warszawie, Stowarzyszenie Francja-Polska. Sponsorem była firma Move One Relocation, która sfinansowała załadunek i transport książek na Haiti. Podczas akcji zbierane były francuskie, angielskie, polsko-francuskie i polsko – angielskie książki dla dzieci w wieku od 2-14 lat.
 Współpraca z wydawnictwem Egmont przy wydaniu książki dla dzieci z serii Basia pt. „Basia i kolega z Haiti”
Książka w całości została poświęcona problemom integracji, tolerancji i otwartości na inne rasy i kulturę. W ramach przygotowania Konkursu Pasiastych kierowanego do przedszkoli w całej Polsce wypromowane zostało wydanie Basi z haitańskim komponentem. Dzieciom zaproponowana była refleksja nad odmiennością oraz szereg działań mających na cele eksploatację treści zaprezentowanych w pozycji „Basi i kolega z Haiti”. W konkursie wzięło 400 przedszkoli, a inicjatywą objętych ponad 200 000 dzieci.;
 

 • Przeprowadzenie we współpracy z Alior Bank zbiórki publicznej 

Na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzja nr 4/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. nr na stronach internetowych Alior Bank zamieszczony został baner, który informował o akcji. Baner był wyświetlanych wśród innych banerów zmieniających się cyklicznie na stronie www.aliorbank.pl. Osoby zainteresowane mogły bezpośrednio zrobić przelew na konto dedykowane zbiórce publicznej. Zbiórka była przeprowadzona w terminie od dnia 17 stycznia do 14 lutego. Alior Bank przygotował odpowiednie narzędzie informatyczne i bankowe umożliwiające przeprowadzenie tej zbiorki.

 • Współpraca z Zakonem Kawalerów Maltańskich, która zaowocowała wydrążeniem studni w szkole St. Antoine St. Ignace w Petit Goave. 

Zaprezentowanie i przygotowanie dokumentacji dla budowy studni w Petite Goave. Nawiązanie kontaktu ze szkołą St. Antoine St. Ignace w Petit Goave
 

 • Udzielenie grupie 10 studentów z Université d’Etat z Port au Prince stypendiów naukowych. 

Studenci przyjechali do Polski na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego na okres dwóch lat. Fundacja udzieliła studentom stypendium wynoszącego 50 % stypendium, ufundowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednocześnie Fundacja wynegocjowała specjalne stawki biletowe u przewoźnika Polskie Linie Lotnicze LOT na przelot studentów. Fundacja objęła opieką studentów szczególnie w pierwszych dniach po przyjeździe organizując szereg spotkań, które miały służyć lepszej ich aklimatyzacji w Polsce.
 

 • Współorganizacja konkursu architektonicznego na projekt kompleksu szkolnego w miejscowości Jacmel na Haiti. 

Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięskiego projektu architektonicznego, który zostanie nieodpłatnie przekazany na Haiti. Na zamknięcie pierwszego etapu konkursu nadesłanych zostało 57 prac. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2012.


Do najważniejszych działań na Haiti w roku 2011 zaliczyć należy:

 • Pokrycie kosztów pierwszego roku studiów Eldy Revol wraz z uzupełnionego o środki na zapewnienie kosztów utrzymania przez 3 miesiące. 

Elda Revol skutkiem trzęsienia ziemi musiała opuścić swój uszkodzony dom i przez ponad rok mieszkała pod namiotem wraz ze swoją półtoraroczną córką Daszką. Elda Revol zwróciła się do Fundacji Polska-Haiti z prośbą o wsparcie w związku podjęciem studiów na wydziale nauczycielskim. We wrześniu 2011 Elda opuściła Haiti i wyemigrowała do USA, a stypendium Fundacji Polska-Haiti zostało zawieszone.
 

 • Zakończenie projektu „Młodzi lekarze na Haiti”, 

Wyjazdu trzech lekarzy wolontariuszy do szpitala Alberta Schweitzera w Dechapelle w dolinie Artibonite do epicentrum epidemii cholery na Haiti zakończył się dużym sukcesem. Młodzi lekarze już w pierwszych tygodniach swojego pobytu przejęli oddział choleryczny i uratowali wiele istnień ludzkich. Dla młodych Polaków wyjazd na Haiti był silnym doświadczeniem życiowym, który przekonał ich o słuszności wybranej drogi zawodowej. Lekarze planują powrót na Haiti w przyszłości celem ponownego wsparcia tamtejszej służby medycznej.
 

 • Wyposażenie laboratorium komputerowego w Gimnazjum i Liceum Sióstr Franciszkanek. 

Środki finansowe zebrane w drodze zbiórki publicznej z Alior Bank oraz środki finansowe zebrane podczas koncertu charytatywnego zostały przeznaczone na wyposażenie nowo wybudowanego laboratorium komputerowego w Gimnazjum i Liceum Sióstr Franciszkanek w Port Au Prince. Za uzyskaną kwotę sfinansowane zostało okablowanie laboratorium i zainstalowanie łączy internetowych według ściśle określonej specyfikacji dołączonej do umowy. Fundacja sfinansowała dodatkowo zakup 20 komputerów wraz z oprogramowaniem, serwerem, drukarkę i fotokopiarkę. Laboratorium komputerowe zostało uruchomione we wrześniu 2011 r.

 • Wyposażenie w generator prądu oraz ksero szkoły St. Francis Xavier w Fond des Blancs. Wyposażenie laboratorium komputerowego w szkole St. Francis Xavier w Fond des Blancs.  

Inwestycja zrealizowana dzięki dotacji Senatu RP oraz ze środków Fundacji Polska – Haiti;

Pierwszym etapem realizacji projektu był zakup generatora prądu wraz z bateriami i innymi elementami niezbędnymi do jego podłączenia. Pozwoliło to na doprowadzenie prądu do szkoły. Kolejnym etapem był zakup samych 10 komputerów wraz z biurkami i krzesłami, które stanową wyposażenie nowej sali komputerowej. Następnie zakupione zostało oprogramowanie, wykupiony roczny dostęp do internetu, zamontowany modem internetowy, zamontowane dodatkowe zabezpieczenia w sali, w której stoją komputery, zabezpieczony został generator prądu, okablowanie zostało doprowadzone do sali i zainstalowane komputery. Ostatnim elementem było uroczyste otwarcie pracowni komputerowej podczas wizyty przedstawiciela Fundacji Polska – Haiti w miejscowości Fond des Blancs.

 • Ufundowanie 6 stypendiów dla studentek pierwszego roku pielęgniarstwa Ecole des Sciences Infirmieres (Universite Notre-Dame d’Haiti) Jacmel;

 

 • Adopcja na odległość - Noe

Objęcie opieką 5-letniego chłopca o imieniu Noe. Chłopiec jest głuchoniemy i mieszka w sierocińcu Foyer Mère Marie de la Divine Miséricorde. Dzięki staraniom Fundacji Noe rozpocznie naukę w szkole specjalnej. Noe został wydobyty z gruzów zawalonego domu w Carrefour kilka dni po trzęsieniu ziemi. Nikt nie zgłosił się po dziecko. Stypendium przyznane Noe zostało ufundowane przez Związek NSZZ Solidarność Dolny Śląsk.

9. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne.
Przychody z działalności statutowej Fundacji za rok 2011 stanowią kwotę 476 477,97 i składają się na nie następujące pozycje:

 • Wynik finansowy netto z roku poprzedniego: 270 796,28
 • Darowizny: 205 681,69

w tym: - od darczyńców indywidualnych: 56 129,39
- od darczyńców instytucjonalnych: 149 552,30
10. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2011 wyniosły:

 • Koszty realizacji celów statutowych: 268 502,02
 • Koszty administracyjne: 34 829,26

w tym: - amortyzacja: 0,00
- zużycie materiałów i energii: 248,27
- usługi obce: 12 678,69
- podatki i opłaty: 0,00
- wynagrodzenia: 19 877,76
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2 024,44
- pozostałe koszty rodzajowe: 0,00

 • Koszty finansowe: 289,42

11. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti
Fundacja Polska – Haiti w 2011 r. podpisała z 8 osobami umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Umowy te realizowane były w różnych okresach w zakresie administracji Fundacji lub pomocy w realizacji przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Fundacji.

 • Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 8 osób
 • Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 27 753,86
 • Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 10 954,86  
 • Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 16 799,00  

12. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2011 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.
13. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2011 roku żadnych pożyczek
14. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 wyniosły:

 • Multibank: 25 056,73
 • Multibank lokata: 160 000,00 PLN
 • Multibank konto walutowe USD: 1 260,62 USD
 • Multibank konto walutowe EUR: 65,00 EUR
 • Alior Bank: 527,35

15. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
16. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości
17. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych
18. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

 • Aktywa trwałe: 0,00
 • Aktywa obrotowe: 190 283,50
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00
 • Zobowiązania krótkoterminowe: 1 495,77

w tym: - podatek od płac: 144,00
- zobowiązania wobec ZUS: 0,00
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 351,77
- zobowiązania wobec osób współpracujących: 0,00

 • Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych
 • Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

19. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe:

 • Podatek od płac: 144,00
 • Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 0,00
 • Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 0,00
 • Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 0,00

20. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8CIT – 8/0 
 • CIT – D .
 • PIT 4R
 • PIT 11


21. Fundacja Polska – Haiti realizowała zadania zlecone przez Kancelarię Senatu RP.
22. W 2011 r. w Fundacji Polska – Haiti nie została przeprowadzona kontrola. W 2011 r. w Fundacji Polska – Haiti zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Badany był rok 2010.

www.polska-haiti.org/vdata/_obrazki/media/ht[2204]_sprawozdanie_finansowe_za_2011.pdf