1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

11.03.2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2010

1. Fundacja Polska – Haiti ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Filtrowa 36, 02-032 warszawa. Biuro mieści się w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

2. Fundacja Polska – Haiti została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349426

3. Fundacja Polska – Haiti w dniu 23 lutego 2010 r. otrzymała numer identyfikacyjny REGON 142228701

4. W skład Zarządu Fundacji Polska – Haiti wchodzą:

 • Zofia Łucja Pinchinat – Witucka – Prezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, ul. Filtrowa 36
 • Katarzyna Olubińska – Wiceprezes Zarządu, zamieszkała: Warszawa, Chełmska 9/226

5. W skład Rady Fundacji Polska-Haiti wchodzą:

 • Jarosław Kurski, Pierwszy Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej;
 • Wojciech Sobieraj, Prezes Alior Bank
 • Koźmiński Jerzy, Prezes Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, były Ambasador Polski na Haiti;
 • Kleiber Michał, Prezes PAN;  
 • Arendarski Andrzej, Prezes KIG.

6. Statutowe cele Fundacji Polska-Haiti:

 • wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju opieki i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw gospodarczych i krzewienie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zachowanie i promocja kultury i sztuki, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych;
 • pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko-haitańskiej oraz rozwój świadomości narodowej;
 • inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

7. Fundacja Polska - Haiti realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych związanych z rozwojem demokracji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;
 • wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe związane z rozwojem demokracji, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce i na Haiti;
 • wspieranie tworzenia organizacji obywatelskich i pozarządowych na Haiti;
 • organizację i współfinansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu wyrównanie praw i świadomości społecznej kobiet; 
 • wspieranie i inicjowanie działań polskiej mniejszości narodowej na Haiti;
 • pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych na Haiti; zakup i dystrybucja materiałów i produktów a także sprzętu specjalistycznego na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
 • organizowanie lub wsparcie zbiórek pieniędzy, ubrań, żywności i innych darów na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych w Polsce i poza jej granicami;
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los;
 • inicjowanie i organizowanie wsparcia psychologicznego dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka na Haiti;
 • działania na rzecz wsparcia rzeczowego i finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej;
 • wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji lokalnych w odbudowie infrastruktury Haiti; 
 • budowę, odbudowę i współudział w organizacji budowy i odbudowy, szkół, przedszkoli oraz infrastruktury sportowej i edukacyjnej na Haiti;
 • prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych;
 • tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież;
 • organizację międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowej, organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno polskiej jak i haitańskiej;
 • wspieranie organizacyjne (w tym finansowanie współfinansowanie) programów badawczych, wydawnictw edukacyjnych, konferencji i seminariów oraz publikacji naukowych, w szczególności poświęconych historii Haiti i udziału w niej Polaków;
 • wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki zarówno w Polsce jak i na Haiti;
 • udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych;
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony zagrożonych dóbr kultury i tradycji; wsparcie dla kultury, sztuki, tradycji na Haiti;
 • organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań mających na celu przybliżenie Haitańczykom Polski oraz zmierzających do odkrywania polskości wśród mieszkańców Haiti i historii Polaków na Haiti;
 • organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie działań, w szczególności kulturalnych i oświatowych, mających na celu przybliżenie Polakom dziedzictwa kulturowego Haiti i polskiego w nim udziału;
 • organizację aukcji, zbiórek, przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i naukowych w celu zgromadzenia środków przeznaczonych na realizacje celów Fundacji; 
 • wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie innych inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji.

8. Fundacja Polska – Haiti realizowała w 2010 r. cele statutowe w ramach niżej opisanych projektów.
 

Wstęp
Rok 2010 był pierwszym rokiem działalności Fundacji Polska – Haiti, która została powołana do życia w lutym 2010 roku. Był to dla Fundacji rok trudny, pełen wyzwań i nowych sytuacji, którym zarówno Zarząd Fundacji jak i wolontariusze musieli stawić czoła. Jednocześnie był to rok afirmacji celowości działania organizacji. Fundacja Polska – Haiti jest jedyną instytucją w Polsce dedykowaną Haiti i wspieraniu tego kraju po tragicznym trzęsieniu ziemi z 12 stycznia 2010. Jednak świadomość trudności na jakie napotykało państwo haitańskie od wielu dziesięcioleci w osiągnięciu rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego było również przyczyną powołania do życia Fundacji Polska-Haiti. Dlatego stała się ona rzecznikiem medialnym i inicjatorem większości działań podejmowanych w Polsce na rzecz Haiti.
Fundacja Polska-Haiti stawia sobie za cel wspieranie budowy nowoczesnego państwa obywatelskiego na Haiti, gwarantującego poszanowanie życia i godności każdej osoby, umożliwiającego wszystkim dostęp do edukacji, oraz przestrzegającego podstawowych zasad działania w warunkach rynkowych. Zadanie to realizuje poprzez różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju szkolnictwa wierząc, że edukacja jest jednym z kluczowych elementów mogących zagwarantować rozkwit solidarnego i tolerancyjnego społeczeństwa, zdolnego do trwałego rozwoju i samostanowienia.
Liczne osoby o wysokich kompetencjach i wiedzy woluntarystycznie zaoferowały swój czas i umiejętności na rzecz działań Fundacji.
Jesteśmy przekonani, że jest to przejaw przeistaczania się społeczeństwa polskiego w społeczeństwo obywatelskie i postrzeganie siebie jako cząstki wielkiego świata, gdzie odległość i odmienność nie grają roli, a motorem działania jest poczucie ludzkiej solidarności i wrażliwość na nieszczęścia drugiego człowieka.
Jesteśmy przekonani, że historia ostatnich 20 lat w Polsce, odmiana standardu życia, zastosowanie rynkowych zasad w gospodarce, a przede wszystkim zadomowienie się demokracji w kraju, są precedensem, który predysponuje Polskę do dzielenia się tym unikalnym doświadczeniem, praktyką i wiedzą, które Polska osiągnęła na drodze prób i błędów. Dla wielu krajów trawionych kryzysem gospodarczym i politycznym możemy stanowić wzór do naśladowania. Taką rolę Polska może też odegrać w stosunku do Haiti, gdzie do dziś żyją potomkowie legionistów polskich wysłanych przez Napoleona do tłumienia powstania niepodległościowego w 1803 roku. Legenda polska na Haiti jest znana, a wszelkie inicjatywy wsparcia przyjmowane są ze szczególną pamięcią o wspólnej przeszłości.

Działania Fundacji Polska-Haiti w roku 2010

Działania Zarządu zostały podzielone na dwa obszary: działania prowadzone bezpośrednio w Polsce i działania podejmowane na Haiti. Działania w Polsce koncentrowały się przede wszystkim w obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji, jak również na propagacji wiedzy na temat sytuacji na Haiti jak i promocji kultury i sztuki tego kraju, a także przypomnieniu związków Polski z Haiti.

Do najważniejszych działań w Polsce w 2010 r. zaliczyć należy:

 • Akcja medialna pod tytułem „Solidarni z Haiti” we współpracy z TVP1, Pierwszym Programem Polskiego Radia, Caritas Polska. Efektem akcji było zebranie wraz z Caritas Polska 4 mln złotych na pomoc Haiti. Pieniądze zostały przekazane przez darczyńców na konto Caritas, styczeń
 • Produkcja i emisja spotów telewizyjnych w telewizji publicznej i kanałach prywatnych (Polsat, TVN) od 23.01.10 do 30.01.10. W przygotowanych spotach na rzecz wsparcie akcji apelowali m. innymi: Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, Abp. Kazimierz Nycz, Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Maciej Orłoś, Przemysław Babiarz. W styczniu 2010 r. Fundacja Polska – Haiti rozpoczęła procedurę rejestracji, a osoby obecnie zaangażowane w działalność Fundacji Polska – Haiti już wtedy używając nazwy Fundacja Polska-Haiti wsparły i zorganizowały produkcję i montaż spotów telewizyjnych, styczeń
 • Partnerstwo i udział w Gali na rzecz Haiti, Teatr Wielki, Warszawa. We współpracy z Ambasadą Francji, Ambasadą Szwajcarii, marzec
 • Gala koncert Hope for Haiti 8 maj 2010 r., we współpracy z American School of Warsaw, pod patronatem Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Pana Lee Fersteina, maj 
 • Współóorganizacja gali na rzecz Haiti podczas konferencji prasowej polskiej Gali Kicksboxingu Angels of Fire w Płocku, maj.
 • Organizacja wizyty Nuncjusza Apostolskiego na Haiti, Abp. Bernardito Auza, głównego partnera Fundacji w działaniach na Haiti, czerwiec 
 • Współ-organizacja wieczoru haitańskiego w Konstancinie, czerwiec 
 • Wsparcie dla osób poszkodowanych w powodzi na terenie województwa lubelskiego w odpowiedzi na katastrofę naturalną, lipiec 
 • Wieczór sztuki haitańskiej „Vadou odczarowane” zorganizowany przy współpracy z Boutique B&B przy ul. Smolnej w Warszawie, wrzesień 
 • Prezentacja w Senacie RP poświęcona historii polsko-haitańskiej i obecności polonii na Haiti, październik
 • Partnerstwo i udział w zorganizowanym przez Zakon Kawalerów Maltańskich koncercie charytatywnym w Teatrze Starym w Krakowie na rzecz Haiti, listopad
 • Partnerstwo i udział w koncercie charytatywnym na rzecz Bibliotek Ulicznych na Haiti we współpracy z Fundacją ATD Czwarty Świat, grudzień.
 • Budowa platformy internetowej dla szkół na Haiti umożliwiająca tworzenie stron www i dostęp do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli na Haiti, listopad-grudzień
 • Udział w projekcie na rzecz edukacji rozwojowej, organizowanej przez Fundację Edukacji Rozwojowej, prelekcje i wykłady, Toruń, Inowrocław, listopad


Do najważniejszych działań na Haiti w roku 2010 zaliczyć należy:
 

 • Ufundowanie rocznego czesnego za rok nauki dla 53 dziewcząt Gimnazjum i Liceum Sióstr Franciszkanek w Port au Prince.
 • Nawiązanie współpracy z Nuncjaturą Apostolską na Haiti. Wizyta na Haiti i nawiązanie licznych kontaktów i partnerstwa celem rozwinięcia wspólnych projektów w obszarze edukacji: Gimnazjum i Liceum Sióstr Franciszkanek w Port Au Prince, The Haitian Project, Gimnazjum i Liceum w Santos, Szkoła Sióstr Salezjanek w Delmas.
 • Ufundowanie dwumiesięcznego stażu haitańskiej studentki V roku medycyny, Marie Pauline Orgela w szpitalu uniwersyteckim w Lille we Francji.
 • Ufundowanie Cyfrowego Centrum Formacji Internetowej w Port au Prince budowanego przez Agence Universitaire de la Francophonie.
 • Organizacja i sfinansowanie wyjazdu trzech lekarzy wolontariuszy do szpitala Alberta Schweitzera w Dechapelle w dolinie Artibonite epicentrum epidemii cholery na Haiti.
 • Wizyta na Uniwersytecie UQAM w Montrealu oraz na Państwowym Uniwersytecie w Port Au Prince celem rozwoju kontentu internetowego dla nauczycieli na Haiti w jęz. Kreolskim i innych projektów w dziedzinie edukacji i kultury.
 • Nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie współpracy ze wspólnotą polską w Fond des Blancs.
 •  

 •  

9. Przychody Fundacji Polska – Haiti stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. Darczyńcy instytucjonalni to m. In. Spółki prawa handlowego, fundacje, banki, szkoły. Darczyńcy indywidualni to osoby fizyczne.

 • Darowizny: 467 922,78

            w tym:     - od darczyńców indywidualnych: 141 276,17

                           - od darczyńców instytucjonalnych: 326 646,61


10. Koszty Fundacji Polska – Haiti w roku 2010 wyniosły:

 • Koszty realizacji celów statutowych: 153 839,58
 • Koszty administracyjne: 46 385,45

            w tym:    - zużycie materiałów i energii: 1 159,35
                          - usługi obce: 14 705,73
                          - podatki i opłaty: 82,00
                          - wynagrodzenia: 25 380,80
                          - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4 690,35
                          - pozostałe koszty rodzajowe: 367,22

 • Koszty finansowe: 6,77

11. Zatrudnienie Fundacji Polska – Haiti
Fundacja Polska – Haiti w 2010 r. podpisała z 4 osobami umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Umowy te realizowane były w różnych okresach w zakresie administracji Fundacji lub pomocy w realizacji przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Fundacji.

 • Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 4 osoby
 • Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 29 740,80
 • Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 25 380,80
 • Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 4 360,00

12. Członkowie Zarządu Fundacji Polska – Haiti w roku 2010 nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

13. Fundacja Polska-Haiti nie udzieliła w 2010 roku żadnych pożyczek
14. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 wyniosły:

 • Multibank: 69 189,68
 • Multibank lokata: 200 000,00

15. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

16. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych nieruchomości
17. Fundacja Polska – Haiti nie nabyła żadnych środków trwałych
18. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Polska –Haiti wykazuje załączony bilans

 • Aktywa trwałe: 0,00
 • Aktywa obrotowe: 275 715,99
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00
 • Zobowiązania krótkoterminowe: 4 919,71 w tym:

                    - podatek od płac: 536,0;

                     - zobowiązania wobec ZUS: 504,09;

                    - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 220,00;

                    - zobowiązania wobec osób współpracujących: 2 659,62

 • Fundacja Polska – Haiti nie posiada zobowiązań długoterminowych
 • Fundacja Polska – Haiti nie posiada rozliczeń międzyokresowych

19. Fundacja Polska – Haiti posiada do rozliczenia następujące zobowiązania podatkowe:

 • Podatek od płac: 536,00
 • Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie społeczne: 363,30
 • Zobowiązanie wobec ZUS – ubezpieczenie zdrowotne: 106,71
 • Zobowiązanie wobec ZUS – FP FGŚP: 34,08

20. Fundacja Polska – Haiti składa następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • CIT – D
 • PIT 4R
 • PIT 11


21. Fundacja Polska – Haiti nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
22. W 2010 r. w Fundacji Polska – Haiti nie została przeprowadzona kontrola.

www.polska-haiti.org/vdata/_pliki/ht[1774]_sprawozdanie_finansowe_za_2010.pdf